Bokmålsforbundet
vil fjerne språk-
tvangen i Norge!

Side 2: NETTAVISEN
Side 3: SPRÅKRAPPORT
MED STATISTIKK

FORMÅL
Bokmålsforbundet arbeider for at flest mulig - på fritt grunnlag - skal ta i bruk moderat bokmål som skriftspråk. Talespråket skal utvikle seg fritt, uten innblanding av politikere og byråkrater. I skolesammenheng er vårt primære mål å gjøre skriftlig sidemål valgfritt, både i grunnskole og videregående skole. Når det gjelder statsansatte, mener Bokmålsforbundet at de fritt skal kunne velge mellom bokmål og nynorsk, slik det er beskrevet i likestillingsvedtaket fra 1885.

Utenfor Vestlandet er nynorsk nærmest utryddet (se Språkrapport / statistikk). Det finnes derfor ingen fornuftig grunn til å tvinge bokmålselever over hele landet til å skrive nynorsk! Tvang resulterer i motvilje, i verste fall hat.

E-post: post@bokmalsforbundet.no
Kontakttelefoner: 901 20 148 / 924 83 283

Bokmålsforbundet Sunnmøre
Facebook: Bokmålsforbundet Sunnmøre
Leder: Kristin Gaaseide Aure, Ålesund
bokmaalsforbundetsunnmore@gmail.com
Telefon: 934 05 039

Nettavis:
MÅL FOR NORGE
Facebook-grupper / sider:
Bokmålsforbundet
Bokmålsforbundet Sunnmøre
Bokmålsbyen Ålesund

Medlemskontingent: kr 200,- pr år
Familiemedlemskap: kr 300,- pr år
Konto Sunnmøre: 3910 57 25721
Konto ellers: 3624 60 07033

Ønsker du frivillig sidemål?
Støtt Bokmålsforbundet!

Blir du utsatt for språktvang?
Kontakt Bokmålsforbundet!


"VIPPE-PARTIENE" PÅ STORTINGET ER I UTAKT MED FOLKET!
Våre to språkformer er en del av vår kultur. Det oppfattes derfor som særdeles merkelig at Stortinget vedtar lover som forsøker å presse mer nynorsk inn i samfunnet enn det folket vil ha.
Her er Stortinget i utakt med folket. Men folket lar seg ikke diktere når det gjelder språk. Det har vi sett tidligere, blant annet ang. den såkalte "nye" tellemåten.
Samtidig som Stortinget sprøyter inn enorme midler for å støtte nynorsk, har de satt en effektiv stopper for all støtte til bokmål. Her skal kun den ene part bli hørt! Dette skal liksom være å legge til rette for våre to målformer!


"RETTFERDIG" FORDELING AV
OFFENTLIGE TILSKUDD TIL SPRÅKORGANISASJONENE?
20 nynorske organisasjoner får tilsammen mer enn 150 millioner kr pr år i "lobbyiststøtte" fra Staten.
Bokmålsforbundet får ingen ting!


Er du lei av å bli
T V A N G S F O R E T
med nynorsk?

Da er
BOKMÅLSFORBUNDET
noe for deg !


ER DU BOKMÅLS-ELEV PÅ NYNORSK SKOLE?
I Nettavisen (link øverst på siden) får du oppskrift på hvordan du kan få undervisning på bokmål!

SPRÅKSTRID PÅ VESTLANDET
Planer om sammenslåing av fylker og kommuner forårsaker
språkstrid flere steder på Vestlandet! Følg med FB-gruppene "Bomålsforbundet Sunnmøre" og "Bokmålsbyen Ålesund!!

NYNORSK - FRA RETTIGHET TIL TVANG
Bokmålsforbundet får mange spørsmål om hvordan det kan henge sammen at nynorsk - som er et minoritetsspråk - får så mye støtte fra myndighetene gjennom tilskudd og ikke minst: Gjennom ekstremt nynorskvennlige lover og forskrifter. Bokmålsforbundet har derfor laget en oversikt hvor vi avslører hvordan målfolket gjennom mer enn 100 år har klart å forandre en rettighet for seg selv til å bli en plikt for alle. Mer om dette i Språkrapporten (se link øverst på siden).


IMOT SPRÅKTVANG
Bokmålsforbundet er sterk motstander av at over 90 % av det norske folk skal tvangsfores med en språkform de ikke vil ha. Tvangen skjer bl. annet ved å opprettholde tvunget sidemål.


FORTSATT NYNORSK NEDGANG I SKOLEN
Tall for skoleåret 2016 / 2017 viser at tilbakegangen for nynorsk i grunnskolen fortsetter. Det er nedgang i hele landet, også på Vestlandet. For hele landet viser statistikken at det nå er kun 12,16 % nynorsk i grunnskolen, hvilket er det laveste tallet noensinne! I tillegg er nynorsk nærmest blitt et rent vestlandsspråk. Utenfor Vestlandet er det nå bare 1,7 % nynorsk i grunnskolen og 0,7 % nynorsk blant den voksne befolkning (rekruttstatistikken). Se også vår nettavis og språkrapport (link øverst på siden. Tabellen blir oppdatert etter hvert som nye tall foreligger.


NYNORSKELEVER LIKER BEST Å LESE BOKMÅL!
Dette er det oppsiktsvekkende resultatet fra en undersøkelse TNS Gallup har gjennomført for Utdanningsdirektoratet. Under avsnittet "Elevenes forhold til å lese nynorsk", finner vi følgende oppsiktsvekkende melding: "Vi ser også at nynorskelevene liker bedre å lese på bokmål enn de liker å lese på sin egen målform". Vi spør: Når ikke engang nynorskelevene liker å lese på nynorsk, hvem er det da som liker det? Dette bekrefter vår etter hvert så kjente påstand om at tvunget sidemål ikke er for elevenes skyld, men for at nynorsken ikke skal dø ut!Siden oppdateres kontinuerlig

Du er besøkende nr. 103646

Hjelp!